Contacteaza-ne acum!

0737.393.680

office@biroudemediere.com

reclamatii@biroudemediere.com

Medierea este cel mai rapid si eficient traseu pentru solutionarea unui litigiu
Orice persoana implicata intr-un litigiu poate apela la serviciile noastre fara nicio problema
Obiectivul nostru este acela de a gasi un acord viabil intre parti si evitarea recurgerii la instanta

Avantajele medierii

Partile aflate in conflict nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii. Acestea participa la mediere doar daca doresc si, totodata, au dreptul de a denunta contractul de mediere in orice faza a procedurii. Medierea este...

citeste mai departe

Pentru cine lucram?

Medierea intr-o societate complexa, cu diferite tipuri de conflicte,  reprezinta calea din afara sistemului judiciar spre solutionarea eficienta, ieftina si rapida a disputelor....

citeste mai departe

Tarife si termeni

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de parti daca acestea nu au convenit altfel...

citeste mai departe

Vӑ oferim câteva date despre ce reprezintӑ medierea, pentru a vӑ familiariza cu termenul și înțelesul sӑu.

Ce este medierea?

Medierea reprezintӑ o modalitate facultativӑ de soluționare a conflictelor pe cale amiabilӑ, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate. (articolul 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator).

Cuvântul mediation, introdus in SUA ca termen de specialitate, înseamnӑ intermediere cu ajutorul unui terț independent și ales în mod liber de cӑtre pӑrți. Medierea a devenit un trend global în soluționarea conflictelor. În SUA existӑ o adevaratӑ culturӑ a medierii, prin urmare, doar aproximativ 10% din toate conflictele ajung sӑ fie soluționate într-o sala de judecatӑ, restul fiind soluționate prin mediere. În acest context, adoptarea Legii 192/2006 constituie una dintre etapele reformei în justiție în România, medierea constituind o prioritate în cadrul Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de Reforma a Sistemului Judiciar 2005 - 2007.

Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a disputelor (Alternative Methods of Dispute Resolution - ADR ) și reprezintӑ, așadar, o alternativӑ viabilӑ la sistemul juridic din România, menitӑ sӑ degreveze instanțele de judecatӑ de numeroase cauze și sӑ asigure satisfacerea intereselor pӑrților implicate în conflict. Rezolvarea clasicӑ a conflictului, prin deducerea acestuia autoritӑților judiciare, nu satisface adesea interesele pӑrților, deoarece este o rezolvare bazatӑ pe conceptul învingӑtor - învins. În schimb, rezolvarea conflictului prin mediere este rodul întalnirii voinței pӑrților.

Nimeni nu vine sӑ le impunӑ soluția, prin urmare, pӑrțile sunt singurele în mӑsurӑ sӑ hotӑrascӑ. Mediatorul are rolul de a facilita crearea unui culoar de comunicare între pӑrti, prin intermediul cӑruia acestea sӑ conștientizeze singure care este cea mai bunӑ soluționare a conflictului dintre ele. Medierea se bazeazӑ pe încrederea pe care pӑrțile o acordӑ mediatorului ca persoanӑ aptӑ sӑ faciliteze negocierile dintre ele și sӑ le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile, conform art.1, alin. 1 din Legea 192/2006.

Activitatea de mediere se înfӑptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fӑrӑ deosebire de rasӑ, culoare, naționalitate, origine etnicӑ, limbӑ, religie, sex, opinie, apartenențӑ politicӑ, avere sau origine socialӑ, conform art.3 din Legea 192/2006. Pӑrțile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere fӑrӑ a face apel la organele judiciare sau arbitrale, care vor fi degrevate de numeroase cauze având ca obiect soluționarea conflictului dintre pӑrți. Costurile reduse, rapiditatea, aderența pӑrților la soluționarea conflictului sunt alte avantaje ale medierii ca modalitate alternativӑ de rezolvare a conflictelor. Medierea, într-o societate complexӑ și cu diferite tipuri de conflicte, reprezintӑ calea în afara sistemului judiciar spre soluționarea eficientӑ, ieftinӑ și rapidӑ a disputelor!

Cum se desfӑșoarӑ procesul de mediere?

Medierea se bazeazӑ pe cooperarea pӑrților și utilizarea de cӑtre mediator a unor metode și tehnici specifice, bazate pe comunicare și negociere. Metodele și tehnicile utilizate de cӑtre mediator trebuie sӑ serveascӑ exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmӑrite de pӑrțile aflate în conflict.

Mediatorul nu poate impune pӑrților o soluție cu privire la conflictul supus medierii (art.50 din legea 192/2006)

De regulӑ medierea are loc la sediul mediatorului. Dacӑ este cazul, medierea se poate desfӑșura și în alte locuri convenite de pӑrțile aflate în conflict și mediator .

Pӑrțile au dreptul sӑ fie asistate de un avocat sau de alte persoane (soț,prieteni,pӑrinți) în condițiile stabilite de comun accord. De asemenea, în cursul medierii pӑrțile pot fi reprezentate de alte persoane care pot face act de dispoziție conform legii .

Potrivit art.53 din legea 192/2006, susținerile fӑcute de cӑtre pӑrțile aflate în conflict de cӑtre avocați, experți, sau alte persoane care asistӑ la mediere, precum și de mediatori au caracter confidențial fațӑ de terți și nu pot fi folosite ca probӑ în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrare, cu excepția în care pӑrțile convin altfel sau legea prevede contrariul.

Mediatorul va atrage atenția persoanelor care participӑ la mediere, altele decât pӑrțile în conflict asupra acestei obligații si le va putea solicita semnarea unui acorduri de confidențialitate.

Dacӑ pe parcursul medierii apare o situație de naturӑ sӑ afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparțialitatea mediatorului, acesta este obligat sӑ o aducӑ la cunoștințӑ pӑrților, care vor decide asupra menținerii sau denunțӑrii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sӑ se abțina și sӑ închidӑ procedura de mediere si sӑ restituie onorariul în parte, în condițiile stabilite prin contractul de mediere.

În cazul în care conflictul supus medierii prezintӑ aspecte dificile sau controversate de naturӑ juridicӑ ori din orice domeniu specializat, mediatorul, cu acordul pӑrților poate sӑ solicite punctul de vedere al unui specialist în domeniu respectiv.

Atunci când se solicitӑ un punct de vedere în afara biroului sӑu, mediatorul va evidenția problemele controversate, fӑrӑ a dezvӑlui identitatea pӑrților, conform art.55 Legea 192/2006.