Contacteaza-ne acum!

0737.393.680

office@biroudemediere.com

reclamatii@biroudemediere.com

Medierea este cel mai rapid si eficient traseu pentru solutionarea unui litigiu
Orice persoana implicata intr-un litigiu poate apela la serviciile noastre fara nicio problema
Obiectivul nostru este acela de a gasi un acord viabil intre parti si evitarea recurgerii la instanta

Avantajele medierii

Partile aflate in conflict nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii. Acestea participa la mediere doar daca doresc si, totodata, au dreptul de a denunta contractul de mediere in orice faza a procedurii. Medierea este...

citeste mai departe

Pentru cine lucram?

Medierea intr-o societate complexa, cu diferite tipuri de conflicte,  reprezinta calea din afara sistemului judiciar spre solutionarea eficienta, ieftina si rapida a disputelor....

citeste mai departe

Tarife si termeni

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de parti daca acestea nu au convenit altfel...

citeste mai departe

Codul de conduitӑ pentru mediatori

1. Competența

Mediatorul este comepetent si cunoaște procesul de mediere. Factorii relevanți includ training adecvat și actualizare continuӑ a educației și practicӑ în abilitӑți de mediere, având în vedere orice standarde relevante sau scheme de acreditare.

2. Numirea

Mediatorul stabilește cu pӑrțile datele convenabile la care sӑ aibӑ loc medierea. Mediatorul trebuie sӑ se raporteze la experiența și competențele sale de a conduce medierea înainte de a accepta numirea și, la cerere, sӑ dezvӑluie pӑrților informații referitoare la experiența și practica sa, în ceea ce privește datele adecvate pe care medierea poate avea loc.

3. Promovarea serviciilor mediatorului.

Mediatorii pot promova practica lor, într-un mod profesional, veridic și demn.

4. Independențӑ și neutralitate

Existӑ anumite cazuri în care mediatorul poate sӑ refuze sau sӑ continue medierea cu obligația sӑ fie sigur cӑ este în mӑsurӑ sӑ efectueze medierea în deplinӑ independențӑ și neutralitate pentru a garanta imparțialitatea completӑ și cӑ pӑrțile își dau acordul expres.
Aceste cazuri includ orice relație personalӑ sau de afaceri cu una dintre pӑrți, orice interes financiar sau de altӑ naturӑ, direct sau indirect, în rezultatul medierii. Sau atunci când mediatorul, sau un membru al firmei sale a acționat în altӑ calitate decât cea de mediator pentru una dintre pӑrți.

5. Imparțialitate

Mediatorul acționezӑ în orice moment cu impartialitate fațӑ de pӑrți.

Acordul de mediere, procesul și taxele în mediere

1. Procedura

Mediatorul se asigurӑ cӑ pӑrțile participante la mediere înțeleg caracteristicile procesului de mediere și rolul mediatorului și pӑrților în ea.

Mediatorul se asigurӑ în special cӑ, înainte de începerea medierii, pӑrțile au înteles și au convenit în mod expres termenii și condițiile acordului de mediere incluzând în particular orice prevederi legate de obligațiile mediatorului de confidențialitate cu privire la mediator și la pӑrți. Acordul de mediere, la cererea pӑrților, este redactat în scris.

Mediatorul își desfӑșoarӑ procedurile în maniera adecvatӑ, ținând cont de circumstanțele cazului, inclusiv posibilele dezechilibre de putere și puterea legii, orice dorințe pe care pӑrțile le pot exprima și nevoia pentru o înțelegere promptӑ a disputei.

Pӑrțile sunt libere sӑ convinӑ cu mediatorul, prin referire la un set de reguli sau altfel, privind modul în care medierea urmeazӑ sӑ se desfӑșoare.

Mediatorul poate audia pӑrțile separat în cazul în care se considerӑ util.

2. Corectitudinea procesului de mediere

Mediatorul se asigurӑ cӑ toate pӑrțile au oportunitӑți adecvate de a fi implicate în proces. Dacӑ este cazul, mediatorul poate înceta medierea în cazul apariției unei ințelegeri pe care mediatorul o considerӑ a fi ilegalӑ. De asemenea, mediatorul poate renunța la caz, dacӑ considerӑ cӑ medierea are puține șanse sӑ conducӑ la o soluționare.

3. Sfârșitul procesului

Mediatorul trebuie sӑ ia toate mӑsurile necesare pentru a se asigura cӑ indiferent de înțelegerea la care se ajunge, pӑrțile cunosc și inteleg condițiile și termenii. Pӑrțile se pot retrage de la mediere în orice moment, fӑrӑ a da nici o justificare.

Mediatorul poate, la cererea pӑrților și în limitele competentei sale, sӑ informeze pӑrțile cu privire la modul în care pot formaliza acordul și cu privire la posibilitatile de validitate ale acestora.

4. Taxe

În cazul în care nu este deja prevӑzut, mediatorul trebuie sӑ informeze întotdeauna pӑrțile cu privire la modul de remunerare pe care intenționeazӑ sӑ il aplice. Nu va accepta medierea decât atunci când pӑrțile vizate au acceptat principiile renumerӑrii sale.

5. Confidențialitate

Mediatorul pӑstreazӑ confidențialitatea tuturor informațiilor.

Orice informație divulgatӑ în mod confidențial mediatorului de cӑtre una dintre pӑrți nu va fi dezvӑluitӑ altor pӑrți fӑrӑ permisiune ci doar dacӑ existӑ obligație prin lege.